Apocalypse Now - و اينک آخرالزمان

داشتم درباره ی آخرالزمان یه کمی تحقیق میکردم که چشم که نه پام به این مطلب خورد :

گداصفتان فخر می فروشند

کم فروشان محترم می شوند

چاپلوسان مهربانی می کنند

و مهرورزان خيانت

بايد به ناچار به هرزه گان عشق ورزيد

تا احساس تنهايی پيروز ميدان نباشد

عالمان همه را از ظهور دجّال می ترسانند

حال آنکه چند ميليارد دجّال بر روی زمين بر يکديگرحکم می رانند

زمين برای آنان که به ظاهر بيدار امّا خفته اند، بهشت برين است

و آخرالزمانی برای آنان که در خواب هم زجر بيداری می کشند

نقابها هر روز پوسيده تر می شوند و چهره واقعی هر کس نمايانتر

آنقدر نمايان که به هر جا بنگری صورت شيطان را ببينی

امروز آخرالزمانی برای ديروز است

و من هراس از فردا دارم

بهش گفتم اینجوری که تو نوشتی آخرالزمان شده ما خواب بودیم لابد و در جوابم گفت امروز آخرالزمانی برای ديروز است منم چیزی نگفتم 39.gif

خوابستان - سرزمین رویاهای من

/ 3 نظر / 7 بازدید
روشنک

عطيه

خيلی جالب بود