قانون چهارم نيوتن!


قانون چهارم نيوتن: عشق در پسر ها هرگز از بين نمي رود بلکه از دختري به دختر ديگر انتقال مي يابد ...


/ 3 نظر / 123 بازدید
سميراميس زئوس

اینشتاین هم قانونی داره که می گه عشق و نفرت در دختر ها دو نمود متفاوت از یک پدیده ی واحدند...

گل يخ

بيچاره نيوتون که از زبونش حرف می سازن ....

حميد

فکر ميکنم اشتباهی شده...اين که قانون پايستگی عشق بود ؟!