به برنامه نويس بودنمان افتخار كنيم

 آيا مي دانيد چرا بايد به برنامه نويس بودنمان افتخار كنيم ؟

بزرگترين برنامه نويس كيست ؟
بزرگترين برنامه نويس خداوند است . اگر مي دانستيد كه در ژنتيك انسان چه فراميني نهفته است آن هم فقط با 5 فرمان آدنين ، گوانين ، تيمين ، سيتوزين و اوراسيل آنوقت پي به قدرت خدا مي برديد .
انسان با اين همه زبان برنامه نويسي و اين همه فرمان حتي نمي تواند چرخه هضم شدن گلوكز در پروكاريوت ها را شبيه سازي كند چه برسد كه حتي يك تك سلولي يوكاريوت را شبيه سازي كند .
به كاري كه داريم افتحار كنيم و از داشتن اين علم به خود بباليم.

/ 2 نظر / 6 بازدید